Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów, Dostawców
i Partnerów Biznesowych spółki Starglass Sp. z o.o.

Spółka Starglass Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe swoich kontrahentów i partnerów biznesowych.
Przetwarzanie danych osobowych przez Starglass Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

Prowadząc działalność biznesową odpowiedzialnie przetwarzamy dane osobowe swoich Klientów, Dostawców a także potencjalnych partnerów biznesowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

  • danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
  • danych kontaktowych osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej
  • danych korespondencyjnych w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
  • danych widocznych na dokumentach handlowych i zamówieniach dotyczące naszej współpracy
  • danych zawartych w zawartych umowach współpracy
  • danych zawartych w korespondencji elektronicznej oraz papierowej dotyczącej naszej współpracy
  • danych kontaktowych przetwarzanych w celu złożenia ofert handlowych zgodnie z pozyskiwaną Państwa zgodą

Administratorem danych osobowych jest Starglass Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy, ul. Kołobrzeskiej 5, NIP 758 000 63 87.

Starglass Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w spółce poprzez stosowanie odpowiednio dobranych zabezpieczeń fizycznych a także organizacyjnych.

Nie zamierzamy przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich a dane nie podlegają automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu.

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane w okresie trwającej współpracy a potem archiwizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego tj ok 6 lat.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania danych a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub usunięcia danych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego.

Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres: : biuro@starglass.pl , telefon 29 769 13 89 lub korespondencyjnie na adres: Starglass sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa